förbifarten kälvesta

samordningssida mellan föreningarna aida, traviata och figaro

På denna sida förmedlar vi gemensam information om Förbifarten Stockholm samt ger möjlighet att samordna skadeärenden för att se samband och så att vi har en helhetsbild över de ärenden som finns i området.

senaste information

Fastighetsreglering Förrättning av din fastighet kan du följa på Lantmäteriets e-tjänst Mina Fastighetsärenden. Ärende AB1659 "Fastighetsreglering för Förbifart Stockholm, kvarteren Aida, Figaro och Traviata."

Samtliga lantmäteriärenden gällande Förbifarten vilar från handläggning på grund av att man inväntar ett domstolsavgörande i ett av dessa ärenden. Detta är för att frågan om bland annat tunnelns utformning är under prövning i domstolen och man vill invänta deras bedömning. Förmodligen kommer ett domstolsutslag i Mark- och miljööverdomstolen under hösten och efter det återupptar lantmäteriet  handläggning igen. Söderport Fenix 5 AB har yrkat att domstolen i första hand ska återförvisa förrättningen till LM för ny handläggning.  
Efter att mark- och miljödomstolen hållit sammanträde i målet, har domstolen beslutat att LM:s beslut om förtida tillträde inte får utnyttjas förrän domstolen slutligt prövat yrkandena i målet. 

Ersättning och värdeutlåtande Ersättningsutlåtande av din fastighet finns på Lantmäteriet e-tjänsten Mina Fastighetsärenden. Dokument "Värdeutlåtande 10/18/16 Akt:UT1"

Stockholms Stad och Trafikverket har skickat in synpunkter på intrångsersättning i spannet  7 500-20 000 kr per fastighet (exklusive påslag om 25 procent) som en värderingsman tog fram på uppdrag av Lantmäteriet och menar att ersättningen bör vara betydligt lägre (aktbilaga YT1).

Besiktning av fastighet Enligt Trafikverket kommer företaget som utför dessa besiktningar att i god tid att avisera datum och tid när det är dags. Normalt 1 – 2 veckor innan det är dags.

tunnelns framdrift

Nedan hittar du kartor över framdriften i tunnlarna, en över framdriften per tvåveckorsperiod, den andra visar en preliminär tidplan som spänner över flera år. 

Vinsta
Lunda

Störningsinformation

Vill du anmäla störningar eller eventuella skador på din fastighet eller egendom? Ring Förbifart Stockholms nummer för kundärenden eller skicka e-post. Alla ärenden kommer då direkt till Förbifart Stockholms besiktningsorganisation som kan svara på frågor och registrera ärenden.

Förbifart Stockholm kundärenden för besiktningar av fastigheter, skador, störningar
Telefon: 010-123 04 00
e-post: kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Tjänst för avisering till sprängning
Du kan anmäla dig till tjänst som förvarnar om sprängning. Tjänsten hittar du här
https://www.ncvib.com/forbifartstockholm#/

Allmän information: Trafikverkets kundtjänst, bemannad dygnet runt. 
Telefon: 0771-921 921

samordning av ärenden

Varje medlem som registrerar ett ärende hos Förbifart Stockholm kan informera styrelsen i respektive förening genom att fylla i formuläret på denna sida.